Phone directory of SHalkar (Aktyubinskaya oblast), sorted by street names

Phone directory, sorted by street names — is a phone directory where showed list of streets names in current city. If you select one street name, you can see list of persons, who live on this street. If you select one of listed people, you can see full information about this person (such as phone number, name and address). Sometimes it is very useful to find out phone numbers of your neighbours or people, who live not far from you.

Dir: KazahstanSHalkar Yuzhnyy

List of inhabitants, who live on this address:

SHalkar, Yuzhnyy: showed persons 1—15 from 15 (1.84 sec)

Phone Lastname, name Address
22506 Tortaev Kylyshbay Ablayuly YUzhnyy, bld. 1
21378 Konratbaev Zhuma Alievich YUzhnyy, bld. 2
21791 Kalzhanov Berdimurat Aytzhanuly YUzhnyy, bld. 3
21704 Sagynbaev Zhaybergen Sagynbayuly YUzhnyy, bld. 4
22379 Bekmuratov Gabit Kenesbayuly YUzhnyy, bld. 6
22340 Seymbetov Amangali Sanatbayuly YUzhnyy, bld. 8
23198 Syzdykova Gulnar YUzhnyy, bld. 8/А
23194 Tumenov Zholshara Baymyrzauly YUzhnyy, bld. 10
22922 Makhat Kenzhebay Mukhanbetkazyuly YUzhnyy, bld. 12
21029 Utebasov Esenzhol Sadykuly YUzhnyy, bld. 14
22466 Kaldymurat Adilkhan Kaldymuratuly YUzhnyy, bld. 16
21798 Myrzabekova Zhanat Akhmetkyzy YUzhnyy, bld. 18
23195 Sagymbaev Kuandyk Sagymbayuly YUzhnyy, bld. 20
22328 Zholamanov Zhalgasbay Kalypbayuly YUzhnyy, bld. 22
21499 Baekenov Bolat Sarsenbayuly YUzhnyy, bld. 24

Other phone directories of SHalkar (Aktyubinskaya oblast):

Same phone directories of another cities Kazahstan:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.